+7 905 740 94 47
» » » NORO »

Noro: Spring Into Summer -

Âåñíîé è ëåòîì òîæå ìîæíî íîñèòü îäåæäó èç ïðÿæè NORO! Â ýòîì æóðí ëå ïðåäñò âëåíû ìîäåëè äâóõ ìîëîäûõ äèç éíåðîâ, âûïîëíåííûå èç ëåòíèõ  í èìåíîâ íèé. Ïðÿæ , â ñîñò â êîòîðîé âõîäèò õëîïîê - Taiyo, Taiyo Sock, Aya.

Ïðèë ã þòñÿ èíñòðóêöèè í  ðóññêîì ÿçûêå.

:
:
:
:  .

 

 


:

6


17
Lang ! , , .
16
" NORO"
.
, 6
info@happyknit.ru +7 905 740 9447
, 2016